STG.  DIERENVOEDSELBANK HART VOOR HUISDIEREN LIMBURG
ALLE HUISDIEREN HEBBEN RECHT OP EEN GOED LEVEN

REGLEMENT VOOR ONZE KLANTEN

 

DEFINITIES

Onder de naam Stichting Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren Limburg (verder genoemd HVHL) worden de dierenvoedselbank HVHL en alle eigen uitgiftepunten verstaan. Klanten zijn natuurlijke personen welke een aanvraag voor een Huisdieren Zorgpakket hebben gedaan en wiens aanvraag is goedgekeurd.

1. AANMELD- & ACCEPTATIEPROCEDURE

1A. Iedereen kan een aanvraag indienen om gratis gebruik te maken van de HVHL. Aanvragen kan middels invullen van het inschrijfformulier op de website (www.hvhlimburg.nl) of door ander contact met de HVHL. Men ontvangt dan vervolgens een definitief inschrijfformulier met verzoek om een aantal bewijsstukken bij te voegen en dit in te leveren. Nadat wij het inschrijfformulier, en bewijsstukken, retour ontvangen hebben, zal dit worden gecontroleerd worden door ons secretariaat. Is de aanvrager ingeschreven bij een voedselbank of staat onder bewind, dan verleent deze ons automatisch toestemming om daar eventueel navraag bij te mogen doen.

1B. Als wij nog vragen hebben, dan nemen wij contact met de aanvrager op of maken een afspraak om eenmalig op huisbezoek te komen. Is de aanvraag goedgekeurd dan ontvangt men een bericht. Wordt een aanvraag afgewezen dan ontvangt men hiervan een schriftelijk bericht. Op een afwijzing kan geen bezwaar gemaakt worden en wordt verder niet gecommuniceerd.

1C. Als een aanvraag goedgekeurd wordt (onafhankelijk of men meteen een pakket kunt ontvangen of op de wachtlijst geplaatst wordt) dan verzoeken wij aanvrager om HVHL te volgen via haar Facebook pagina (www.facebook.com/hvhlimburg) waarop men extra informatie over uitgiftedatums en belangrijke mededelingen van de HVHL kan vinden. De uitgiftedatums staan ook vermeld in het uitgifteschema dat bij de eerste uitgifte overhandigd wordt en op de website www.hvhlimburg.nl.

1D. Vanaf de datum dat men het pakket ontvangt, start de lidmaatschapsregistratie en wordt u “klant” van onze stichting. U kunt maximaal 2 jaar gebruik maken van het noodhulppakket. Elk halfjaar dient u, op verzoek, een inkomensverklaring te overleggen.   

2.VERANTWOORDELIJKHEID KLANTEN

2A.. HVHL is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten. Producten neemt u dus op eigen risico mee van het uitgiftepunt. De houdbaarheidsdatum van producten kan overschreden zijn, daarom krijgen wij deze gratis. Dit betekent alleen dat na deze datum de optimale vitamineverhouding niet meer gegarandeerd wordt door de producent. Eventuele diepvriesproducten worden bevroren meegegeven. Klant dient deze thuis zo snel mogelijk weer in te vriezen.

2B. Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van de producten. Kan klant, door omstandigheden, niet zelf komen afhalen dan dient men zelf iemand te vragen om dit voor klant te doen (klantenkaart meegeven) of reglementair af te melden..

2C. Klanten zijn verantwoordelijk om HVHL tijdig (binnen 7 dagen)  eventuele belangrijke wijzigingen door te geven. Verandert dus de inkomenssituatie of het aantal aanwezige huisdieren, dan dient men ons hiervan onverwijld te verwittigen (zie ook artikel 3A).

2D. Klanten mogen, tijdens de registratieperiode, geen nieuwe dieren aanschaffen. HVHL wil helpen in het onderhoud van dieren die men heeft en voorkomen dat men dieren aanschaft in een ongunstige situatie (zie ook artikel 3A).

2E. Er geldt er een maximum van 4 (grote) huisdieren (honden en/of katten). Met deze voorwaarde willen wij een veilige financiële en leefbare omgeving voor u en uw huisdieren proberen te ondersteunen. Ook dienen huisdieren al minimaal 6 maanden (aantoonbaar) in bezit te zijn en worden er geen registraties voor zwerfdieren of van andere eigenaren geaccepteerd.

3.BEËINDIGING REGISTRATIE

3A. Blijkt, tijdens een controle, dat klant inmiddels zelf financieel in de mogelijkheid bent om voor diens eigen huisdieren te kunnen zorgen? Dan beëindigen wij de registratie. Dit geldt ook indien klant meer huisdieren bezit dan heeft aangegeven (zie artikel 2C t/m 2E). Daarnaast mag u ook niet van andere dierenvoedselbanken gratis dierenvoedsel ontvangen tijdens uw registratie bij HVHL..

3B. Maakt klant misbruik van de registratie (bijv. door verder geven of verkopen van ontvangen voer en/of artikelen, afgeven van een valse inkomensverklaring of door negatieve uitlatingen over en naar de stichting (en/of tegen een vrijwilliger) te doen)? Dan beëindigen wij, per direct de registratie.. Afhankelijk van de situatie zijn strafrechtelijke en juridische vervolgstappen, onzerzijds, eventueel mogelijk. Wij behandelen alle klanten met respect ongeacht geslacht, uiterlijk, achtergrond, religie of huidskleur en verwachten dat ook van hun.

3C. Haalt klant 1 keer, zonder afmelding of geldige reden, het noodhulppakket niet op, dan vervalt automatisch diens toewijzing. Dit geldt ook indien klant 2x in 1 jaar afmeldt zonder dringende redenen (zie ook artikel 2B). De klantenkaart dient men dan onverwijld (binnen 7 dagen) in te leveren. Verder gebruik van deze kaart wordt gezien als misbruik en zal eventueel aangifte van gedaan worden alsook dat HVHL alle dierenartsen & dierenspeciaalzaken, welke korting geven op vertoon van een geldige klantenkaart, inlicht dat men de klantenkaart niet heeft ingeleverd.

4.PRIVACY VERKLARING

HVHL zorgt ervoor dat de privacy van de personen, die de noodhulppakketten ontvangen, is gegarandeerd. Hun gegevens worden nimmer aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.  

5.AFHALEN & INHOUD PAKKET

5A. In principe beoogt HVHL om elke vier (4) weken een noodhulppakket te kunnen aanbieden. Hiervoor kan echter geen garantie worden afgegeven omdat de stichting afhankelijk is van giften; de hoeveelheid en inhoud van de gesponsorde producten kan daardoor variëren. Uitgiftedatums, tijden en locaties worden u doorgegeven via, de in artikel 1C, genoemde opties..

5B. Ieder pakket wordt samengesteld aan de hand van de gegevens van de specifieke klanten. Bijvoorbeeld, u ontvangt alleen hondenvoer als u ook een hond bezit. Zie ook artikel 2 van dit reglement.

6.AKKOORDVERKLARING

Iedere aanvrager ontvangt dit reglement samen met het inschrijfformulier. Middels het indienen van het inschrijfformulier en gevraagde stukken geeft men aan akkoord te gaan met dit reglement.

 
E-mailen
Bellen